2008-01-08 15:47 #0 av: Natali

Independentföreningar i Sverige och Norge Själva ordet independent betyder oberoende. Och vad som menas med detta känner alla till väl: Man är inte underställd någon, man är oberoende. Begreppet Independent i kattsammanhang innebär att ett antal föreningar samarbetar utan central styrning, i första hand om utställningar.

Independentföreningar i Sverige och Norge


Själva ordet independent betyder oberoende. Och vad som menas med detta känner alla till väl: Man är inte underställd någon, man är oberoende. Begreppet Independent i kattsammanhang innebär att ett antal föreningar samarbetar utan central styrning, i första hand om utställningar. Varje förening som godkänner de gemensamt framtagna samarbetsformerna, är välkommen att vara med och kalla sig Independent. Med andra ord en förening tillhör inte IDP, en förening ingår i ett samarbete. Förutom de gemensamma utställningsreglerna, finns också ett gemensamt stambokföringsreglemente inklusive regler för stamnamn och för raskorsningar. Dessa regler är minimikrav, och till dem kan varje förening lägga till sina egna specifika punkter. Det finns även ett domarkollegium som beslutat om domarutbildningen inom nordiska IDP. Alla gemensamma regler har kommit till genom demokratisk omröstning, på föreningsnivå och på det årliga IDP-mötet.

En IDP-förening kan antingen ha egen stambokföring eller låta en annan IDP-förening sköta den åt sig. En förening bestämmer själv vem man vill ha som medlem. 


Förutom medlemmarna i IDP-föreningar, är också kattägare i andra organisationer välkomna att ställa ut på IDP-utställningarna. På dessa gäller naturligtvis endast IDPs utställningsreglemente. Det är fritt fram för en IDP-förening att bjuda in de domare de vill, oavsett deras organisationstillhörighet.

IDPs Historia


I kattsportens barndom var alla klubbar självständiga och arbetade var för sig. Man kom dock underfund med att det behövdes ett visst samarbete för att få fram en gemensam standard för de olika katt-raserna, och regler för utställningar och bedömningar.

I England sammanslöt sig klubbarna i GCCF (Governing Council of the Cat Fancy) och på kontinenten bildades bland annat FIFe (Fédération Internationale Féline). Då FIFe så småningom utvecklades i en allmer centralstyrd och odemokratisk riktning, beslöt ett antal av dess medlemmar att lämna organisationen. En helt ny typ av kattklubb, en oberoende och fristående, independent, raskatt-klubb bildades.

I Sverige skedde detta år 1965, då SNRF (Sveriges Nya Raskatt-förening) bildades. Denna klubb fogade sig inte i order från någon överordnad organisation utan bestämde själv över sina egna angelägenheter i demokratisk ordning. Efter några år anslöt sig ett antal tidigare SVERAK-tillhöriga klubbar till denna idé om självständig verksamhet. Därmed påbörjades ett samarbete med den först bildade klubben.

För att på rätt sätt kunna genomföra utställningar måste man dock rätta sig efter vedertagna internationella regler när det gällde utställningsbedömningar och liknande.

Därför började representanter från dessa fristående klubbar att träffas regelbundet en gång om året på det som nu kallas IDP-mötet. Där beslöt man gemensamt om, och utformade, utställningsregler som skulle gälla för alla.

IDP idag


Idag finns i Sverige 12 IDP-föreningar, de flesta belägna i södra Sverige. I Norge finns 2 IDP-föreningar. De flesta föreningar arrangerar minst en utställning per år och dessa utställningar är öppna för var och en som är medlem i någon IDP-förening eller annan erkänd kattsportorganisation.

Texten hämtad från IDP´s hemsida, se länk till höger.

Relaterade länkar

Av: Natali

Datum för publicering

  • 2008-01-08